Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2018-2019.

PROJEKT

Projekt „Zwiększenie uczestnictwa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”
realizowany jest w ramach programu DIALOG. Koordynatorem projektu jest Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS.
 

Strategicznym celem projektu jest zwiększenie udziału instytutów naukowych tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz (SBŁ) w międzynarodowych projektach badawczych w roli zarówno partnerów, jak i koordynatorów.
Cele szczegółowe projektu, które pomogą zrealizować jego główny cel, są następujące:
  1. Prezentacja i promocja polskiej myśli naukowo-badawczej oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami przyszłych projektów – zagraniczne warsztaty networkingowe z udziałem przedstawicieli organizacji członkowskich Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), m.in. VTT (Finlandia) i TECNALIA (Hiszpania).
    Planowane warsztaty służyć będą: (1) promocji i prezentacji potencjału i osiągnięć uczestniczących w nich polskich badaczy, (2) wymianie wiedzy i doświadczeń m.in. w zakresie definiowania założeń projektów, przygotowywania wniosków projektowych i pozyskiwania środków na ich realizację, oraz (3) nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi partnerami B+R i omawianiu zasad i obszarów przyszłej współpracy (również w ramach wspólnych projektów finansowanych przez UE). Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), reprezentujący renomowane europejskie organizacje badawcze – TECNALIA, TNO, Joanneum Research i VTT– w imieniu swoich członków wyraził poparcie dla projektu oraz dla zorganizowania warsztatów z udziałem polskich badaczy.
  2. Organizacja na 10. European Innovation Summit w Parlamencie Europejskim w Brukseli (jesień 2018) dedykowanej sesji tematycznej o jednym z kluczowych wyzwań technologicznych dla Europy, w którym Polska mogłaby objąć pozycję lidera lub ważnego partnera w jego rozwijaniu i wdrażaniu.
    Organizacja dedykowanej sesji tematycznej w trakcie 10. European Innovation Summit (EIS) w Parlamencie Europejskim będzie szansą na pokazanie mocnych stron polskiej nauki. Głównym organizatorem EIS jest platforma Knowledge4Innovation (K4I), której współzałożycielem jest Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS. K4I jest otwartą, niezależną platformą non-profit, grupującą szerokie grono interesariuszy, m.in. regiony, miasta i szkoły wyższe, organizacje badawcze i branżowe, think tanki, jak również platformy technologiczne oraz małe i duże przedsiębiorstwa. K4I wspiera działalność innowacyjną w Europie, aktywnie uczestnicząc w definiowaniu strategii jej rozwijania. Z forum K4I współpracuje ponad 30 członków Parlamentu Europejskiego. Tematyka planowanej sesji związana będzie z jednym z ważnych obszarów naukowo-badawczych, w których Polska mogłaby objąć pozycję lidera lub ważnego partnera w jego rozwijaniu i powszechnym wdrażaniu wypracowanych w jego ramach rozwiązań.
  3. Sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących rozwoju kompetencji SBŁ na podstawie doświadczeń nabytych w trakcie prowadzenia projektu.
    Założeniem koordynatora jest stworzenie – w oparciu o wyniki rocznej współpracy z instytutami SBŁ – trwałych standardów współpracy międzynarodowej polskich naukowców ze środowiskiem europejskim. Projekt powinien umożliwić identyfikację mocnych i słabych stron Instytutów w kontekście europejskim, co pozwoli zdefiniować rekomendacje dotyczące kierunków przyszłych działań.
Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS (FTP), koordynator projektu, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w uczestnictwie i prowadzeniu wielodyscyplinarnych, międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w większości z funduszy europejskich (konkursy Komisji Europejskiej, programy ramowe UE – FP6, FP7, H2020), polskich (programy NCBiR) oraz bezpośrednio od zleceniodawców z przemysłu (Airbus, ARP S.A., Solvay).

Nasze doświadczenie wyniesione ze zrealizowanych projektów międzynarodowych, nabyte kompetencje w koordynacji projektów i aktywny udział w pracach kluczowych dla europejskiej nauki organizacjach powinno umożliwić wytworzenie trwałych relacji pomiędzy polskim środowiskiem naukowo-badawczym i europejskim sektorem B+R, przemysłem, instytucjami finansującymi B+R i europejskimi instytucjami zaangażowanymi w rozwój innowacyjności na poziomie UE.

Listy poparcia dla projektu

Koncepcja projektu, koordynowanego przez Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, została bardzo pozytywnie przyjęta przez polskie instytuty badawcze oraz renomowane organizacje z zagranicy. Świadome znaczenia rozwijania międzynarodowej współpracy, wyraziły one zainteresowanie wsparciem dla projektu i udziałem w organizowanych w jego ramach warsztatach i konferencji.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Realizowany w ramach programu DIALOG projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ), której celem jest prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu dla polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.

Nauka i gospodarka

czytaj więcej

Badania i komercjalizacja

czytaj więcej

Instytuty

czytaj więcej