Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2018-2019.

Formularz rejestracyjny uczestnika

Proszę wypełnić formularz rejestracyjny. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Wybierz z listy instytut SBŁ / instytucję zaangażowaną w projekt lub wprowadź nazwę organizacji:
Wprowadź imię i nazwisko uczestnika:
 
Wprowadź dane logowania:
Min. 6 znaków, bez znaków specjalnych
 
Wybierz z listy obszary w których obecnie pracujesz:
Wybierz z listy obszary w których chcesz pracować:
Wprowadź dane teleadresowe instytutu/organizacji:
 
Pole sugerowane do wypełnienia ze względu na możliwość kontaktowania się w przypadku zakwalifikowania do warsztatów:
Zdjęcie
Wybierz plik
Notka biograficzna (max. 500 znaków):
 • Moje ostatnie osiagnięcia (publikacje, projekty, patenty, nagrody, …)
 • Przykładowe instytucje, z którymi współpracowałem w kraju i za granicą
 • Moje ostatnie projekty międzynarodowe
 • Branże, które są mi dobrze znane
* pola wymagane
 
 
OŚWIADCZENIA
 

  jestem osobą pełnoletnią oraz że nie jestem członkiem władz lub pracownikiem Organizatora tj. Fundacji Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, z siedzibą przy ul. Pawińskiego 5A, wpisana do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000168243, nr NIP 5262740203 jak również nie współpracuję z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, ani też nie jestem: wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, małżonkiem i zstępnym rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa małżonków oraz osoby pozostającą w stosunku przysposobienia.
 

  podane przeze mnie przy Rejestracji dane i informacje są dokładne, kompletne i zgodne z prawdą i nie naruszają żadnych praw osób trzecich. Z tytułu tego oświadczenia ponoszę wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich i zobowiązuję się do naprawienia szkody, jaką osoby trzecie może ponieść z tego tytułu.
 

  zapoznałem/am się z Regulaminem Strony www.dialog4projects.eu – dot. Projektu pt. 'Zwiększenie uczestnictwa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE' -akceptuję jego treść i zobowiązuję się w pełni do jego przestrzegania.
 

  podanie danych i informacji dotyczących działalności naukowej i instytutu naukowego – które zamieściłem przy Rejestracji do Projektu 'Zwiększenie uczestnictwa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE' -nie wymaga zgody placówki naukowej i takie dane i informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa placówki naukowej lub innych osób trzecich. Z tytułu tego oświadczenia ponoszę wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich i zobowiązuję się do naprawienia szkody, jaką osoby trzecie może ponieść z tego tytułu.
 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 

  przetwarzane moich danych osobowych podanych na formularzu rejestracyjnym przez Administratora danych osobowych - Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, z siedzibą przy ul. Pawińskiego 5A, wpisana do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000168243, nr NIP 5262740203 -zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)('RODO'), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych - w celach organizacji i przeprowadzenia Projektu pt. 'Zwiększenie uczestnictwa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE' , w tym na potrzeby kontaktu z Uczestnikiem, organizacji udziału w Warsztatach przekazania stosownej dokumentacji, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o tym, że:
  • podanie moich danych osobowych jest dobrowolne – jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie, niezbędne do rozstrzygnięcia Projektu, ewentualnego udziału w Warsztatach oferowanych w Projekcie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Projektem, jak również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie,
  • mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres dialog@technologypartners.pl,
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje mi skarga do organu nadzorczego.
  • Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Projektu – zgodnie z przepisami RODO (art. 28),
  • Moje dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Projektu, w tym przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem udziału w Warsztatach w Projekcie.
 
 
FAKUTLATYWNE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 

  wyrażam zgodę na udostępnienie i rozpowszechnianie przez Organizatora swojego profilu Uczestnika utworzonego w Projekcie – 'Zwiększenie uczestnictwa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE' oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim profilu Uczestnika - wszystkim zarejestrowanym użytkownikom Strony internetowej Projektu – 'Zwiększenie uczestnictwa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE' (którzy udzieli też takie zgody) w celach dotyczących wymiany informacji i dyskusji w zakresie mojej działalności naukowej, w tym na otrzymywanie komunikacji e-mail od innych Uczestników przez okres trwania Projektu.
 
 

  przetwarzanie mojego imienia i nazwiska przez Organizatora – w celu opublikowania na Stronie internetowej Projektu - 'Zwiększenie uczestnictwa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE' — w przypadku zakwalifikowania mojej osoby do udziału w poszczególnych Warsztatach.
 
 

  przetwarzanie danych osobowych w postaci swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, video lub innych nośnikach w trakcie uczestnictwa w Warsztatach przez Organizatora oraz udzielam Organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie takiego wizerunku na Stronie internetowej Projektu 'Zwiększenie uczestnictwa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE'.
 
 

  zostałem/łam poinformowany/ - przez Organizatora Projektu ‘Zwiększenie uczestnictwa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE’ i jednocześnie Administratora danych osobowych - Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, z siedzibą przy ul. Pawińskiego 5A, wpisana do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000168243, nr NIP 5262740203 na o tym, że
  • Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i udzielenie którejkolwiek ze zgód jest fakultatywne,
  • Moje dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym z treści danej zgody fakultatywnej oraz zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)(‘RODO’),
  • Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres dialog@technologypartners.pl,
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje mi skarga do organu nadzorczego.
  • Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Projektu – zgodnie z przepisami RODO (art. 28),
  • Moje dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania Projektu – a następnie zniszczone.
 
 

Kliknięcie na poniższy przycisk [Rejestruj] jest równoważne ze złożeniem podpisu.

Listy poparcia dla projektu

Koncepcja projektu, koordynowanego przez Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, została bardzo pozytywnie przyjęta przez polskie instytuty badawcze oraz renomowane organizacje z zagranicy. Świadome znaczenia rozwijania międzynarodowej współpracy, wyraziły one zainteresowanie wsparciem dla projektu i udziałem w organizowanych w jego ramach warsztatach i konferencji.

Kontakt

Koordynator projektu:

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Ul. Pawińskiego 5A

02-106 WARSZAWA

Tel. (4822) 6583607
Tel. (4822) 6581476

E-mail: dialog@technologypartners.pl


 

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE